Privacy statement

Mediumschool Amsterdam HemelsWijs

Artikel 1. Definities
1.1.In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a.HemelsWijs: de gebruiker van dit privacy statement: Mediumschool Amsterdam HemelsWijs gevestigd aan de T.t. Vasumweg 122-1 hoog te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53375106;
b.klant: de natuurlijke persoon die met HemelsWijs via de website een overeenkomst is aangaan dan wel de natuurlijke persoon die een door HemelsWijs georganiseerde activiteit volgt;
c.overeenkomst: de overeenkomst tussen HemelsWijs en de klant;
d.website: de website hemelswijs.nl die door HemelsWijs wordt beheerd.
Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1.Voor HemelsWijs is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt HemelsWijs volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2.HemelsWijs gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens verzameld zijn.
2.3.De natuurlijke persoon die namens HemelsWijs de overeenkomst uitvoert dan wel een door HemelsWijs georganiseerde activiteit verzorgt ontvangt de persoonsgegevens van de klant.
2.4.Persoonsgegevens worden niet verzonden naar landen buiten de EU.
Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1.HemelsWijs verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
3.2.HemelsWijs verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant;
b.het tot stand komen van de overeenkomst;
c.het uitvoeren van de overeenkomst dan wel van de activiteiten die HemelsWijs verzorgt;
d.het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
e.om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
f.het voldoen aan administratieve plichten;
g.om de klant op de hoogte te houden van nieuws over HemelsWijs.
3.3.De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de klant bij het inschrijven voor een activiteit op de website niet de gevraagde gegevens verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4.HemelsWijs zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
3.5.HemelsWijs verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. HemelsWijs streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6.HemelsWijs zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
3.7.Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de klant zoveel mogelijk beperkt.
3.8.De inbreuk op de belangen van de klant mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.
Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens
4.1.HemelsWijs zal de persoonsgegevens van de klant zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
a.de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
b.de klant bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
Artikel 5. Versturen van digitale nieuwsbrieven
5.1.Indien de klant daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, worden naar het door de klant opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven door HemelsWijs gestuurd. In deze nieuwsbrieven staat informatie over de diensten die HemelsWijs levert.
Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
6.1.De klant kan zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrieven.
6.2.Afmelden voor nieuwsbrieven kan op de volgende wijzen:
a.door een e-mail te sturen naar hemelswijs@hemelswijs.nl met het verzoek zijn e-mailadres te verwijderen uit de mailinglijst van HemelsWijs;
b.door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
6.3.In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt gestuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
6.4.Indien de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrieven, dan zal HemelsWijs zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de klant uit haar mailinglijst verwijderen.
Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1.HemelsWijs zal de gegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan.
Artikel 8. Corrigeren van gegevens
8.1.Op verzoek verleent HemelsWijs aan de klant toegang tot alle persoonsgegevens die HemelsWijs van hem bijhoudt en verstrekt HemelsWijs de klant een kopie van deze gegevens. Verder biedt HemelsWijs de klant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die HemelsWijs van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij HemelsWijs worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van HemelsWijs. HemelsWijs reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
8.2.Indien HemelsWijs op verzoek van de klant persoonsgegevens van de klant corrigeert of verwijdert, dan stelt HemelsWijs de klant daarvan op de hoogte.
Artikel 9. Contact
9.1.Voor vragen over de wijze waarop HemelsWijs persoonsgegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die HemelsWijs van de klant verwerkt of het verzoek tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant via onderstaande contactgegevens contact opnemen met HemelsWijs.

Contactgegevens:
Mediumschool Amsterdam HemelsWijs
T.t. Vasumweg 122- 1 hoog
1033 SH AMSTERDAM
hemelswijs@hemelswijs.nl

Artikel 10. Beveiligingsmaatregelen
10.1.Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft HemelsWijs verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens van de klant.
10.2.Gegevens die via de website aan HemelsWijs worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen.
Artikel 11. Privacy beleid van derden
11.1.Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. HemelsWijs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.
Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de klant het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.
Artikel 12. Wijzigingen
12.1.HemelsWijs behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd. HemelsWijs raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.
Artikel 13. Klacht indienen
13.1.Indien de klant van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door HemelsWijs niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de klant een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen producten in de winkelwagen.