Algemene voorwaarden

Mediumschool Amsterdam HemelsWijs

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. HemelsWijs: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mediumschool Amsterdam HemelsWijs gevestigd aan de T.T. Vasumweg 122-b te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53375106;
b. klant: de natuurlijke persoon die met Mediumschool Amsterdam HemelsWijs via de website een overeenkomst is aangaan dan wel de natuurlijke persoon die de activiteit volgt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Mediumschool Amsterdam HemelsWijs;
d. activiteit: de opleiding, cursus, workshop, consult, demonstratie of overige activiteiten die door HemelsWijs worden verzorgd;
e. website: de website hemelswijs.nl die door Mediumschool Amsterdam HemelsWijs wordt beheerd;
f. materialen: alle door Mediumschool Amsterdam HemelsWijs in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, en andere lesmaterialen en (elektronische) bestanden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met HemelsWijs tot stand gekomen overeenkomsten en op deelname aan de activiteiten.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen via de e-mail zijn overeengekomen en over en weer zijn bevestigd.
2.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door HemelsWijs vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod van HemelsWijs is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden HemelsWijs niet.
3.3. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zich succesvol via de website heeft ingeschreven. De inschrijving en deelname door de klant is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar (geen doorverkoop).
4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het inschrijven heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt HemelsWijs de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingsmail van HemelsWijs heeft ontvangen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met HemelsWijs door het versturen van een mail naar hemelswijs@hemelswijs.nl
4.4. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de klant zijn/haar persoonlijke plek definitief vastgelegd bij de ingeschreven en geagendeerde activtiteit. Deelname aan deze activiteit is niet overdraagbaar en kan door de klant niet verschoven worden naar een andere datum. Bij verschuiven van data zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals omschreven in artikel 6.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te herroepen, tenzij het gestelde in artikel 5.3. van toepassing is verklaard. Deze herroeping dient via de e-mail te geschieden.
5.2. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zal HemelsWijs de door de klant reeds betaalde kosten binnen 14 dagen retourneren, tenzij het gestelde in art 6 van toepassing is.
5.3. Indien de klant zich binnen één maand voor aanvang van de activiteit inschrijft, wordt de klant uitdrukkelijk gevraagd af te zien van de 14 dagen bedenktijd. Na bevestiging hiervan door de klant gelden de voorwaarden van artikel 6.

Artikel 6. Annulering door de klant

6.1. Annuleren van een ingeschreven Opleidingen:
Na het verstrijken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 5.1 kan de klant de
overeenkomst annuleren waarbij geldt:
• Tot twee maanden voor aanvang van de opleiding zijn de inschrijfkosten ad €100,- verschuldigd wegens diverse vooruit gemaakte kosten. Deze kosten zijn door de klant betaald bij inschrijving en worden niet gerestitueerd.
• Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 50% van het totale lesgeld verschuldigd in verband met diverse reeds gemaakte kosten en omzetderving;
• Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de opleiding of indien de opleiding reeds is gestart, dan is 100% van het totale lesgeld verschuldigd in verband met omzetderving en vooruit gemaakte kosten.
6.2. Annulering van een andere activiteit (niet zijnde een opleiding):
Na het verstrijken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 5.1 is de overeenkomst definitief. Bij annulering na de herroepingstermijn is 100% van het inschrijf-/lesgeld verschuldigd in verband met vooruit gemaakte kosten en omzetderving.
6.3. Indien de klant annuleert binnen een termijn waardoor (een gedeelte) van de les-
/inschrijfgeld aan de klant dient te worden terugbetaald (credit) of dat de klant nog een
gedeelte aan HemelsWijs (debet) dient te voldoen, dan zal de klant daarvoor een aparte
factuur worden toegezonden. Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te
zijn voldaan (debet en credit).

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. HemelsWijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2. De inhoud van de activiteit is afhankelijk van het soort activiteit dat de klant heeft afgenomen. De inhoud van de verschillende soorten activiteiten staat duidelijk op de website omschreven.
7.3. De verbintenis van HemelsWijs die voortvloeit uit de overeenkomst is een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. HemelsWijs garandeert niet dat door het volgen van een activiteit het door de klant gewenste resultaat wordt bereikt.
7.4. Adviezen tijdens de activiteit zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant zelf. De klant blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn haar eigen proces en daden.

Artikel 8. Activiteitenaanbod

8.1. Indien wegens overmacht de activiteit niet door kan gaan, dan zal HemelsWijs proberen tijdig een vervanger te vinden. Is het HemelsWijs niet gelukt om een vervanger te vinden, dan wordt de klant daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum.
8.2. Kan de activiteit niet verplaatst worden naar een andere datum of is de klant niet in de gelegenheid om op de nieuwe datum de activiteit te volgen, dan worden de kosten voor deze activiteit gecrediteerd en aan de klant terugbetaald.
8.3. Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door HemelsWijs gestelde minimum aantal ligt, is HemelsWijs gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan de klant de mogelijkheid worden geboden zich als deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke daarvan zal het factuurbedrag aan de klant zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan worden gerestitueerd, gelijk als ingeval de klant inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

Artikel 9. Volgen van een activiteit

9.1. HemelsWijs is bevoegd de klant die zich tijdens de activiteit misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de activiteit onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van HemelsWijs op vergoeding van eventuele schade.
9.2. Van de klant wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de activiteit
9.3. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende de activiteit is niet toegestaan.
9.4. Roken op de locatie waar de activiteit wordt gegeven is niet toegestaan.
9.5. Tijdens de activiteit dient de klant niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, berichten of e-mailberichten, tenzij de klant daarvoor van HemelsWijs toestemming heeft gekregen.
9.6. Indien de klant om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is dan wel indien de klant een activiteit mist, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
9.7. HemelsWijs kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op de locatie van HemelsWijs.
9.8. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteit.

Artikel 10. Betaling

10.1. Betaling dient vooraf te geschieden.
10.2. Voor alle activiteiten dient het verschuldigde lesgeld bij inschrijving te worden voldaan middels een Ideal betaling. Alleen bij inschrijving voor een opleiding kan de klant kiezen voor een aanbetaling van € 100,- of direct volledige betaling van het lesgeld.
De totale opleidingskosten dienen door de klant in ieder geval één maand voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Bij inschrijving voor een opleiding binnen één maand voor aanvang dient het volledige bedrag in een keer te worden voldaan.
10.3. Bij het tot stand komen van de overeenkomst kan de klant kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:
a. iDEAL;
b. bankoverschrijving.
HemelsWijs heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
10.4. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, zal de klant een aanmaning ontvangen. Indien de klant dan nog steeds in gebreke blijft met de betaling zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Het te vorderen bedrag wordt dan verhoogd met wettelijke rente en incasso- cq proceskosten

Artikel 11. Klantenservice

11.1. Voor vragen en/of klachten kan de klant contact opnemen met de klantenservice van HemelsWijs. De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:
a. via het contactformulier op de website;
b. via het e-mailadres HemelsWijs@HemelsWijs.nl.
11.2. De klant dient HemelsWijs de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat HemelsWijs overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat HemelsWijs erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
11.3. Indien HemelsWijs de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant HemelsWijs in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal HemelsWijs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. HemelsWijs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten.
12.2. HemelsWijs of haar licentiegever is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de materialen.
12.3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van HemelsWijs, de materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
12.4. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van HemelsWijs en van haar licentiegever te allen tijde te respecteren.
12.5. Handelt de klant in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van HemelsWijs of van haar licentiegever, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die HemelsWijs daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
12.6. Het is zonder voorafgaande toestemming van HemelsWijs niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de activiteit.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. HemelsWijs kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
13.2. HemelsWijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de inschrijfmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
13.3. HemelsWijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de klant die verband houdt met het volgen of gevolgd hebben van een activiteit.
13.4. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan.
13.5. HemelsWijs is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de klant van de inhoud van een activiteit.
13.6. HemelsWijs is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.7. HemelsWijs kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door HemelsWijs verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
13.8. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het volgen van een activiteit of het vragen van advies aan HemelsWijs dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts. HemelsWijs is geen medisch specialist, psycholoog of psychiater.
13.9. HemelsWijs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
13.10. Indien HemelsWijs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HemelsWijs beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van HemelsWijs gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van HemelsWijs beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de activiteit waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van HemelsWijs.
13.12. Alle aanspraken jegens HemelsWijs die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij HemelsWijs zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; verkeersbelemmeringen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving; ziekte van het medium.
14.2. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt HemelsWijs de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst

15.1. HemelsWijs is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens HemelsWijs niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
15.2. Voorts is HemelsWijs bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2. Indien HemelsWijs op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en HemelsWijs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is HemelsWijs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
16.3. HemelsWijs verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op iedere overeenkomst tussen HemelsWijs en de klant is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en HemelsWijs zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter.

Geen producten in de winkelwagen.